วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิดจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น

สำหรับท่านลูกจ้างภาคเกษตรหรือเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับความเดือนร้อนจากวิกฤตโควิด 19 วันนี้ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ใครท่านที่กำลังเดือดร้อนขาดเงินหมุดเวียนในเวลานี้ เพื่อให้ท่านได้มีเงินมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในเวลานี้ โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิดจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิดจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน

ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเกษตรกรและลูกจ้างภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จัดทำสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยจะปล่อยกู้เงินกู้ห้รายละ 10,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ แต่ไม่สามารถขอกู้ผ่านทางธนาคาร ธ.ก.ส. โดยตรงได้ ต้องทำผ่านช่องทางไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. เท่านั้น ขั้นตอนวิธีสมัครสินเชื่อมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขหลักในการพิจารณาสินเชื่อ

ผู้กู้ควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร และต้องไม่เป็นหนี้ NPL

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ขอกู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วงเงินสินเชื่อ

กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35

ระยะเวลาขอกู้เงิน

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64

ช่องทางขอกู้เงิน

สามารถขอผ่านไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family เท่านั้น อย่างลงเชื่อผู้แอบอ้างโดยเด็ดขาด

You might also like